Select Page

Code of Ethics

ПРЕДСТАВЯНЕ

Това е етичният кодекс на нашата компания – нашият пътеводител как да правим нещата по правилния начин. Той е фокусиран върху важни принципи като безопасност, опазване на здравето, сигурност, честност, равни възможности, работна среда лишена от враждебност за хората. Уважение към закона, служителите, към околната среда и нашите клиенти.

Искаме да уверим нашите клиенти, че всички продукти доставени до тях, са произведени при условия съвместими с:

– Международните трудови конвенции №29, №87,№98,№100,№105,№111,138 и 182
– Международната конвенция за защита на детето
– Действащото законодателство в страната на производство, което администрира условията на труд и трудова безопасност. В това число правилата за минимално заплащане, социално осигуряване, минимална възраст на работещите.

В изложения по-долу текст Маклер Комерс ЕООД се визира като Компанията.

1. Приложение

Като генерално правило основната ни отговорност като Компания е да спазваме законодателството, във всяка държава, в която оперираме. Ако някое от изискванията на Етичния Кодекс се различава от местното законодателство, тогава се прилага по-строгото законодателство.

2. Свободата на сдружаване и правото на самоорганизиране и колективно договаряне

Всички служители трябва да имат право свободно да освовават, да се присъединяват, да организират сдружения и да се договарят колективно с Компанията. Ние като Компания по никакъв начин няма да ограничим основаването, поддръжката и администрацията такава синдикална организация. Няма да приедприемаме дисциплинарни или дискриминиращи мерки срещу служители, които членуват в такава организация.

3. Забрана за дискриминация

Всички форми на дискриминация и тяхната проява по отношение на назначаване, заплащане, достъп до обучения, повишение, прекратяване на договора въз основа на пол, възраст, раса, религия, етнос, националност, заболявания, политическа принадлежност са ЗАБРАНЕНИ.

4. Заплащане

Заплащането за нормалното работно време, допълнително заработените часове не може да бъде под минималната заплата, определена в закона, трябва да има и обективно повишаване във времето, за да може да покрива екзестенциалните нужди на служителя. Незаконни
удръжки от заплащането не могат да се осъществяват. Комнанията трябва да осигури своевременното уведомяване на служителите относно тяхното заплащане и придобивки. Компанията трябва да е сигурна, че заплащането се осъществява по начин удобен и практичен за служителя.

5. Работно време

Компанията трябва да приложи работното време, прието за страната и индустриалните стандарти, като например работното време на националните празници. Максимално допустимото работно време като брой часове може да бъде не повече от 48 часа седмично, а допълнителните часове не могат да превишават повече от 12 часа седмично. Служителите трябва да почиват минимум 24 часа седмично.

6. Здраве и безопасност на работното място

Компанията трябва да осигури безопасна и здавословна среда, да възпрепятства риска от инциденти на работното място. Компанията изготвя и спазва ясни правила и процедури, свързани със здравето и безопасността на работното място. Оборудване за безопасност се осигурява и раздава на служителите. На всички етажи има изходи за извънредна евакуация, ясно обозначени и осветени, те не са блокирани и са достъпни в случай на евакуация през работно време. Всички служители трябва да имат достъп до чисти тоалетни и питейна вода, както и битови стаи, където да се съхранява храната, която служителите си носят за обяд. Всички служители трябва да минават регулярни, документирани обучения за безопасност. Едно лице от мениджмънта на компанията трябва да има отговорността да контролира безопасността на служителите. Нашата компания предлага спални помещения, всички те са сигурни, чисти, проветриви, с чисти санитарни помещения, с достъп до питейна вода.

7. Забрана на детския труд

Детският труд е неприемлив. В Маклер Коомерс няма служители под 18 години, това е минималната възраст според българското законодателство. Компанията може да назначава хора на възраст под 18 години, но ако те посещават училище то работното време, може да е само извън учебните часове. Тяхното работно време не може да надвишава повече от 8 часа на ден. В това число пътуването от/до работа и работните часове не могат да надвишават повече от 10 часа. Служителите под 18 години не могат да работят нощем и не могат да вършат опасна работа.

8. Забрана на принудителния труд и дисциплинарни наказания

Всички форми на принудителен труд и извънредно тежък труд са забранени. Служителите трябва да имат право по всяко време да напуснат територията на фирмата, след края на работния ден и да прекратяват своята заетост във фирмата, съгласно трудовите си правоотношения с нея. Компанията няма право да задържа документи, активи, доходи на служителя. Компанията трябва да зачита достойнството на служителите си и да ги уважава. Не се толерират телесните наказания, физически и психични, вербални унижения.

9. Околна среда

Компанията ще се съобразява с приложимото в страната законодателство и ще се придържа към принципа на опазване на околната среда. Компанията ще уважава природата и ще оперира според ограниченията по отношение на климата, водите, билогичното разнообразие, добруването на животните, горите и рибното богатство. Методите и стандартите за управление на отпадъците, включително основната цел да се намалят отпадъците по време на производството, управление на опасните отпадъци, третирането на вредни емисии във въздуха и водата трябва да се подобряват според минималните изисквания на закона. Информация относно опасните субстанции и околната среда, трябва да се представи на всеки, който е в контакт с тях. Компанията трябва да положи усилия да взима превантивни мерки срещу замърсяването на околната среда.

10. Подкупи и корупция

Компанията трябва да спазва местното законодателство и да се бори с всички форми на корупция, включително изнудване, измама и подкупничество. Компанията трябва да изготви и да спазва антикорупционна политика, която да покрива цялата й дейност.

11. Конфиденциалност и конкуренция

Дружеството гарантира конфиденциалността при използването и съхранението на предоставената лична информация съгласно Закона за защита на личните данни. На служителите е забранено да използват информацията за цели, които не са свързани с изпълнението на служебните им задължения; Също така от особено значение е спазването на пълна конфиденциалност по отношение на фирмената и всяка информация, която представлява заплаха за интересите на Дружеството, неговата конкурентоспособност или би уронила престижа му. Изисква се от служителите да не изнасят, споделят или разгласяват подобна информация, както и каквато и да е техническа такава – разходи и/или придобиване на активи, ценообразуване, маркетингови стратегии и други; Всяка конфиденциална фирмена информация се управлява посредством подходящи вътрешни процедури, които гарантират, че тя ще достигне само до заинтересованите лица и субекти, а също така и това, че нейното разпространение е свързано само с целите на Дружеството. Дружеството е за лоялна и законна конкуренция и очаква от служителите си почтеност и коректност в отношенията с партньорите и конкурентите.

12. Система на управление

Компанията изготвя и провежда политика на социална отговорност и система за управление, която гарантира спазването на критериите в Етичния Кодекс. Мениджмънтът на Компанията е отговорен за утвърждаването на Кодекса, неговото въвеждане и спазване, както и за взимането на корективни мерки, в случай на неговото нарушаване. Компанията трябва да запознае служителите си със съдържанието на Етичния Кодекс.

13. Инспекции/Одити

Компанията трябва да е в състояние, по желание на партньори да осигури писмен доклад, в който с детайли да обясни как се прилагат изискванията на Етичния кодекс. В допълнение Компанията се съгласява да получава несъобщени визити в своето предприятие, от клиенти, или от трета оторизирана страна, с цел мониторинг на спазването на Етичния кодекс.

14. Грижа за клиента

Нашата основна цел е да произвеждаме богат асортимент от висококачествени продукти, да бъдем коректни, прозрачни, подкрепящи доставчици за нашите клиенти. Нашият фокус е насочен към:

– Намиране на решения, когато е необходимо
– Да сме на разположение
– Да сме креативни
– Да сме отговорни
– Да показваме положително отношение

15. Неспазване

Този Етичен кодекс се прилага спрямо нашият мениджмънт, всичките ни служители и цялата дейност на фирмата.